Stadgar för ConFusion

Uppdaterade: 2019-10-27   Organisationsnummer: 802453-7063

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är ConFusion.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte
Föreningens syfte är arrangera och stödja arrangerande av konvent samt främja kulturutövande av spel- och östasiatisk kultur.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7.1 Bli medlem 
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen. Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem. Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§7.2 Sluta vara medlem
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut. En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre. En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse.

Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare & evenemangsamordnare. Vid behov kan även vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Föreningens ordförande leder det administrativa föreningsarbetet och kan delegera ut ansvar för vissa uppgifter till övriga i styrelsen. Ordföranden sköter även i första hand kontakten med Sverok. Kassör har ansvar för föreningens ekonomi och sköter bokföring och inrapportering av denna. Sekreterare skickar ut årsmöteskallelser och har ansvar för medlemslistan samt för all protokollföring och inrapportering av denna. Evenemangsamordnare leder arbetet med konventet och föreningens evenemangsamordningsgrupp. Vice post sköter de uppgifter som ordinarie har när denne ej kan närvara och ersätter ordinarie post vid eventuell avgång, före eventuell suppleant. Ledamöters arbetsuppgifter beslutas i första hand av årsmötet, i andra hand av styrelsen. Uppdelning av övriga till styrelsen relaterade arbetsuppgifter beslutas om internt av styrelsen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja upp till tre (3) valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast 8 veckor efter årets huvudkonvent, med följande undantag:

– I fall att det går mer än 15 månader mellan huvudkonventen, skall årsmöte hållas senast 13 månader från föregående ordinarie årsmöte.
– I fall att huvudkonvent inte arrangeras under verksamhetsåret, skall årsmöte hållas senast 13 månader från föregående ordinarie årsmöte.

Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. ) mötets öppnande
 2. ) mötets behörighet
 3. ) val av mötets ordförande
 4. ) val av mötets sekreterare
 5. ) val av mötets livestream-ansvarige
 6. ) val av två personer att justera protokollet
 7. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året (ConFusion)
 8. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året (Hikari-kai)
 9. ) ekonomisk berättelse för förra året
 10. ) revisorernas berättelse för förra året
 11. ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 12. ) årets verksamhetsplan
 13. ) årets budget och fastställande av medlemsavgift
 14. ) val av årets styrelse
 15. ) val av årets revisor
 16. ) val av årets valberedare
 17. ) övriga frågor
 18. ) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och evenemangsamordnare var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast registrerad medlem har rösträtt på årsmöte – fysiskt närvarande eller eventuellt via annat av styrelsen godkänt medium. Detta medium skall framgå av kallelsen. Om eventuell medlemsavgift finns, skall denna även vara fullt betald. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal genomförs ytterligare en (1) ny omröstning, uppvisar även denna lika röstetal faller förslaget.

Om personval till post som krävs enligt stadgarna utfaller lika, skall här också en (1) ny röstomgång hållas – då endast mellan de kandidater som fått lika många röster. Om även denna omgång utfaller lika så avgör slumpen resultatet.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.